آینده پژوهی چیست؟

آینده‌پژوهی (Futures studies) به فعالیت های عمدتا مطالعاتی و پژوهش گفته می شود که بر پایه ی مطالعه دیروز و امروز پیش بینی هایی را برای آینده مطرح می کند که این پیش بینی ها معمولا شامل موارد توصیه ای برای دوری از شوک آینده و افزایش توانایی ، مهارت و دانش مدیریت آینده است. آینده پژوهی معمولا ۳ آینده ممکن و محتمل و دلخواه را بررسی می کند.

آینده ممکن آینده ای است که با فرض عدم تغییر رویکرد امروز رخ می دهد. آینده محتمل آینده ای است که با فرض تغییر رویکرد امروز رخ می دهد. و آینده دلخواه آینده ای است که مورد خواست و علاقه افراد است. این مطالعات دانش ما برای چگونگی دگرگونی های لازم برای تحقق آینده محتمل و منطبق کردن آن بر آینده دلخواه را افزایش می دهد. آینده‌پژوهی معادل «Futures Study» در فارسی است است. واژهٔ جمع Futures به ما تذکر می دهد که باید چندین آینده محتمل را تصور کرد تا برای مواجه با هرکدام برنامه ای از پیش تعیین شده داشته باشیم.

هر چند که در حال حاضر عمدتا مخاطب مطالعات آینده پژوهی نهاد های حاکمیتی هستند اما نتایج این  پژوهش ها کاربردهای مهمی برای طیف وسیع تری از مخاطبان دارد تا جایی که سازمان های خصوصی برای تضمین رونق کسب و کار خود نیز محتاج این مطالعات می باشند.

باید توجه داشت که آینده اساساً دارای عدم قطعیّت است. با این همه  اطلاعات و واقعیت‌هایی که ریشه در گذشته و اکنون دارند، می‌توانند رهنمون ما به آینده باشند. ادامهٔ «تصمیم‌گیری صرفاً چندین آینده محتمل بر اساس تجارب گذشته»، غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخکامی روبرو خواهد شد.عدم قطعیت نهفته در آینده برای برخی، توجیه کنندهٔ نداشتن دور اندیشی آنان است و برای عدّه‌ای دیگر منبعی گرانبها از فرصت‌ها.