اهداف و برنامه های مشیر

باسمه تعالی

جامعه مشیر بر این باورند که راه حل های در دسترسی برای بهبود اوضاع زندگی اقشار مختلف در جامعه ایرانی وجود دارد و با تلاش و کوشش فراوان می توان  به حد مطلوبی از سلامت ، نشاط ، رفاه و امنیت در جامعه ایران دست پیدا کرد. بر همین اساس جامعه مشیر تمام برنامه های خود را در راستای این هدف متعالی با شعار ( گامی به سوی تعالی به بلندای فرهنگ) تنظیم کرده است. بدون شک این مهم با آفزایش آگاهی و دانش تک تک افراد در اقشار مختلف جامعه ایران رخ خواهد داد بر همین اساس عمده فعالیت های جامعه مشیر شکل آموزش و پژوهش به خود گرفته است.

تربیت ۴ دسته نخبه شامل نخبه علمی ، نخبه سیاسی ، نخبه اقتصادی و نخبه فرهنگی و فراهم آوردن شرایط خاص از جمله پشتیبانی مالی گسترده و اشتغال ایشان و همچنین برنامه توسعه فرهنگ اسلامی در قالب مرکز قرآن و زندگی از جمله عمده ترین فعالیت ها و برنامه اندیشکده مشیر می باشد.