فرهنگ چیست؟

بازدیدها: ۶۱

در تعریف فرهنگ تعاریف و بعضا تعابیر مختلفی به کار برده اند اما در عمده موارد این بیان ها خالی از وجوه علمی یک تعریف است. فرهنگ را در قالب دو وجه باید تعریف کرد فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب. فرهنگ موجود به مجموعه عادات رفتاری گفته میشود و فرهنگ مطلوب مجموعه آداب رفتاری است در بسیاری از جوامع آنچه تبلیغ و معرفی میشود فرهنگ مطلوب آن جامعه است تا جایی که هر حاکمی از جامعه خود در دید دیگران مدینه ای فاضله میسازد  در حالی که معمولا فرهنگ موجود با فرهنگ مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد. اگر جامعه فرهنگ موجود خود را بپذیرد و برای رسیدن به فرهنگ مطلوب تلاش کند امیدی برای موفقیت هست اما اگر در جامعه فقط اصرار بر فرهنگ مطلوب باشد و تلاشی برای کشف حقیقت در باب فرهنگ موجود اتفاق نیوفتد امیدی برای موفقیت نیست.

نتیجه نپرداختن درست به مقوله فرهنگ در جامعه ایرانی پسرفت روز به روز فرهنگ، ارزشهای اخلاقی و سرمایه های اجتماعی است آنچه که امروز در جامعه بدل از فرهنگ رخ می نماید چیزی جز انحلال و انحطاط و اضمحلال  فرهنگی نیست. فروپاشی نظام فرهنگی رفته رفته به فروپاشی همه چیز و انحطاط و نابودی همه کس منجر می شود. و سرمایه های اجتماعی و ارزش های اخلاقی عمیق جای خود را به نقاب های مدرن و اداهای شبه روشنفکری می دهد، برون زیبا و درون پر از کاستی. از آنجا که چنین شرایطی از انسان ها، موجوداتی سطحی نگر به وجود آورده پس به ظاهر امور دلخوش شده ایم و از بیان واقعیت ها هراسان

فرهنگ و توسعه فرهنگی بستری برای همه تلاش های بشری در جهت رسیدن به توسعه همه جانبه است. آنچه واضح و مبرهن است شرایط بسیار نامطلوب فرهنگی جامعه است.

جامعه بواسطه فرهنگ غنی و غنای فرهنگی بسیار خوب که پتانسیل های ارزشمندی برای رسیدن به فرهنگ مطلوب است می تواند با اتخاذ تصمیمات درست و برنامه ریزی دقیق به اهدافی متعالی و درخور جامعه ایرانی و مفهوم ایران نایل شود. به امید آن روز.