شاخص های توسعه فرهنگی

در مقالات و مطالب قبلی به تعریف توسعه فرهنگی اشاره ای شد. در این مطلب به معرفی شاخص های توسعه فرهنگی از دیدگاه اندیشکده مشیر خواهیم پرداخت.

برای بیان شاخص های توسعه فرهنگی اولین نکته نعرف کلمه شاخص است . بدون شک پیش از تعریف کلمه شاخص معرفی شاخص های هر چیز از جمله شاخص های توسعه فرهنگی کاری عبث و بیهوده است. کلمه شاخص در مستندات و مقالات علمی و ادبی اندیشکده مشیر اینگونه تعریف شده و به کار می رود:

تعریف کلمه شاخص از دیدگاه اندیشکده مشیر: شاخص به حد مطلوبِ ارزش یا ارزش های مربوط ، گفته می شود. با این تعریف افراد شاخص نیز افرادی هستند که به این حد مطلوب از ارزش مربوط رسیده اند. کالا و خدمات شاخص نیز کالا و خدماتی هستند که حد مطلوبی از ارزشهای مربوط ماندد کیفیت را دارا باشند. با این تعریف ، منظور ازشاخص های توسعه فرهنگی حد مطلوب ارزشهای فردی و اجتماعی در هر جامعه ای است. بنابراین ابعاد توسعه فرهنگی در هر جامعه ای می تواند متفاوت از دیگر جوامع باشد و این به علت تفاوت در شاخص های توسعه فرهنگی جوامع مختلف است. اما با توجه به اینکه معمولا ارزشهای فردی و اجتماعی در ملل ، تمدن ها و قرون مختلف یکسان یا مشابه است می توان برخی از شاخص های توسعه فرهنگی را در بین ملل و تمدن های مختلف مشابه و گاه مشترک در نظر گرفت. لازم به ذکر است شاخص و ابزار دو مفهوم کاملا متفاوت بوده که گاهاً  اشتباه به جای هم بکار برده می شوند مخصوصا در تعریف و بیان شاخص های توسعه فرهنگی حتی در مقالات سازمانهای علمی یا بین المللی ابزار های توسعه فرهنگی به جای شاخص های توسعه فرهنگی نام برده شده است . پژوهشگران اندیشکده مشیر بر این باورند که شاخص های زیر می تواند شاخص های توسعه فرهنگی در جوامع انسانی باشد.

  • تلاش برای پیشرفت : تلاش برای پیشرفت همه جانبه به عنوان ارزش در جامعه تلقی شود و لازم است این تلاش برای پیشرفت در موضوعات و ابعاد مختلف زندگی بشری باشد.

 

 

 

  • تعامل مطلوب آحاد جامعه با سه مفهوم بنیادین خدا ، خود و محیط پیرامون بر اساس خیر خواهی، انتقاد پذیری، روحیه کار تیمی ، مشارکت کنندگی ،فداکاری ، ایثارگری ، حق طلبی ، ظلم ستیزی

 

 

 

  • تحقق اهداف سلامت ، رفاه ، نشاط و امنیت برای آحاد جامعه

 

 

 

 

  • همسیزتی مسالمت آمیز با همه اقشار در سایه احترام به عقاید و نظرات مختلف به دور از مرز بندی

 

 

 

بدون شک در این باره موارد متعدد دیگری را نیز می توان نام برد که عمدتاً زیر مجموعه انواع توسعه ای دیگر می باشندو البته در نگاه جامع و کلی حضور و بروز هر توسعه دیگر به توسعه فرهنگی کمک می کند.