مفهوم توسعه فرهنگی

در گذشته های بسیار دور جوامع بشری در شرایطی بسر می بردند که بزرگ ترین دغدغه آنها غلبه بر محیط بود. پس از آن و با رشد دانش و ظهور امکانات، نوع بشر درصدد کسب رفاه بیشتر برآمد در آن شرایط با توجه به نیازهای جامعه  سیستم های متنوع اقتصادی را پدید آمدند و در پی این تحولات حاکمان و اندیشمندان عمده تمدن ها بیش و پیش از هر چیز به دنبال توسعه اقتصادی بودند.

با رشد جمعیت و پیچیده تر شدن ارتباط انسانی به مرور مشکلات اجتماعی در سطوح مختلف خودنمایی کرده و خبر از احتمال ظهور خطر بزرگ توسعه یک جانبه و  بحران های اجتماعی و فرهنگی داد.  در این شرایط برخی از جوامع به فکر جبران خلاء موجود در شکل ارتباطات انسانی افتادند و راه حل آن را در مدلی از توسعه به اسم توسعه فرهنگی پیدا کردند.  منظور از توسعه فرهنگی شکل دهی به ارتباط های مختلف انسانی موجود در جامعه به منظور ایجاد بستر مناسب برای اقسام توسعه ای دیگر از جمله توسعه اقتصادی است تا این توسعه بر مبنای ارزش متعالی هر جامعه شکل بگیرد از این رهگذر توسعه فرهنگی مقدم بر توسعه علمی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود و در این صورت جامعه در پی انواع توسعه دچارانواع بحران ها نشده و سرعت رشد و پیشرفت جامعه بیشتر خواهد شد.

یونسکو دهه ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ را دهه توسعه فرهنگی نامیده و اولین بار آن زمان عبارت توسعه فرهنگی بکار برده شد. یونسکو در بیانیه خود در معرفی توسعه فرهنگی این مفهوم را اینگونه تعریف می کند: توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش‌های فرهنگی، به صورتی که با واقعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد.