ویژگی های توسعه فرهنگی

هر چند که بر اساس تعاریف یونسکو یکی از بارزترین ویژگی های توسعه فرهنگی خلق ارزش و هنجار های مناسب است اما به نظر می رسد توسعه فرهنگی مد نظر پژوهشگران یونسکو بیشتر به تغییر فرهنگی شباهت دارد تا توسعه فرهنگی .  توسعه فرهنگی  – مخصوصا برای جوامعی همچون ایران – نیازمند خلق ارزش و هنجار مناسب نیست چرا که ارزش های فردی و اجتماعی عمدتاً در نهاد بشر متمدن شکل گرفته و انسان ذاتاً به آن کشش دارد بر همین اساس ویژگی های توسعه فرهنگی باید به بیان دیگری گفته شود تا جامعیت بیشتری داشته باشد.

ویژگی هر پدیده ای  در مقایسه با پدیده های مشابه بیشتر و بهتر نمایان می شود. توسعه فرهنکی را نیز در مقایسه  انواع دیگر توسعه مورد بررسی قرار می دهیم.

توسعه فرهنگی به علت اینکه که باید برای رسیدن به شاخص های توسعه فرهنکی برنامه ریزی شود و با توجه به اینکه ممکن است شاخص های توسعه فرهنگی در هر جامعه ای با دیگر جوامع متفاوت باشد بنابراین توسعه فرهنگی را عمدتاً در سطح ملی یا منطقه ای مورد بررسی قرار می دهند. این بیان به این معنی است که روند بررسی توسعه یا عدم توسعه در مقوله فرهنگ عمدتاً در یک گستره فرهنگی که ممکن است شامل یک یا چند ملت باشد بررسی می شود.

از وجهی دیگر به علت پیچیدگی بسیار زیاد مسائل فرهنگی و تأثیر بسیار زیاد آن در آینده هر تمدنی ، اصولا توسعه فرهنگی می بایست بر پایه یافته های علمی و تحقیقات مستمر و عمیق میدانی شکل بگیرد تا هدف عالی آن محقق شود.

ویژگی دیگر توسعه فرهنگی در تحقق دیر هنگام نتایج عملکرد هاست . علت این امر را باید در ساختار توسعه فرهنکی جستجو کرد. توسعه فرهنگی معمولا با تغییر در الگوی رفتاری و سبک زندگی افراد همرا است و با توجه به اینکه معمولا تغییر در الگوی رفتاری و سبک زندگی روندی زمان بر است . بنابراین نتایج تویعه فرهنگی هم در دراز مدت مشخص می شود.

ویژگی دیگر توسعه فرهنگی در فاکتور های  تأثیر گذار بر آن است. هرچند توسعه در ابعاد مختلف دارای فاکتورهای تأثیر گذار زیاد و پیچیده ای است اما از این نگاه  توسعه فرهنگی از چند جهت با توسعه در ابعاد و موضوعات دیگر متفاوت است.

  • فاکتورهای مؤثر بر توسعه فرهنگی معمولا بسیار گسترده تر از توسعه در دیگر ابعاد است.
  • اصولا بررسی فاکتورهای مؤثر بر توسعه فرهنگی به علت پیچیدگی زیاد آن بسیار سخت و حساس است.
  • بر اساس تجربه فاکتور های تأثیز گذار بر توسعه فرهنگی ممکن است در جوامع مختلف یا در طول تاریخ متفاوت باشد.
  • وضوح فاکتور های تأثیرگذار بر توسعه فرهنگی به مراتب کمتر از توسعه در دیگر ابعاد بوده و همین امر اندازه گیزی این فاکتور ها را دچار مخاطره می کند

 

و ویژگی انتهای مربوط می شود به مدعیان توسعه فرهنگی:

با توجه به عدم وضوح کامل در شاخص ها و فاکتورهای توسعه فرهنگی عده ی بسیاری می توانند مدعی توسعه فرهنگی شوند که این امر گاهی روند اصیل توسعه فرهنگی را با مشکل روبرو می کند البته معمولا بررسی نتایج عملکرد و میزان اثر بخشی فعالیت ها بهترین مشخصه برای صحت ادعای توسعه فرهنگی است.