پویش ملی اشتغال و کار‌آفرینی

سرزمین کهن ایران سرشار از پتانسیل‌های گرانبهاست که عمدتاً به شکل درستی مورد بهره برداری قرار نگرفته و معمولاً بدست فراموشی سپرده شده است. و سال‌هاست که جامعه ما علی رغم این پتانسیل‌ها با مشکل اشتغال جوانان دست به گریبان است. معضل اشتغال که در پی خود می‌تواند بسیاری از معضلات دیگر را به دنبال داشته باشد ما را بر آن داشت که با امید به لطف پروردگار و با بررسی‌های علمی و پژوهش‌های میدانی و همکاری و همراهی کارفرمایان بخش خصوصی و کارآفرینان برتر جامعه و با نظارت مثبت و همراهی دستگاه‌های دولتی حرکتی عظیم، مستمر، همه جانبه و پایدار را برای رفع مشکل اشتغال و کارآفرینی با نگاهی علمی و منطقی با نام پویش ملی اشتغال و کار آفرینی را شروع کنیم.

https://evnd.co/2dyxf