تعداد بیکاران در ایران چند رقمی است؟

 به گزارش ایسنا، آنطور که وزیر کار می‌گوید مرکز آمار ایران مرکز رسمی اعلام آمار در کشور به شمار می‌رود

بیشتر بخوانید