سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش چهاردهم: قرن ۲۰ میلادی)

در قرن ۲۰ میلادی با ساخت ریز تراشه‌ها، رایانه‌ها به‌وجود آمدند که نقش بسیار تأثیر‌گذاری را در پیشرفت علم در نظام‌های آموزشی ایفا کردند.

بیشتر بخوانید

تأثیر ناسیونالیسم در نظام آموزش و پرورش

یکی از رویکرد‌های استفاده شده در نظام آموزش و پرورش رویکرد ناسیونالیسم (وطن‌پرستی) است. درواقع ناسیونالیسم علاقه‌ایی ذاتی است که افراد جامعه به هویت جمعی یا ملی خود پیدا می‌کنند و تأثیر آن در هر جامعه وابسته به اندیشه و تفکرات افراد تأثیرگذار در نظام آموزشی است.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش سیزدهم: قرن ۲۰ میلادی)

در قرن بیستم میلادی حوادثی مانند جنگ جهانی دوم بر نظام آموزش و پرورش تاثیرگذار بود.

بیشتر بخوانید

تأثیر اومانیسم بر نظام آموزش و پرورش

با توجه به اینکه تربیت، بخش مهمی از نظام آموزشی است و همچنین در دیدگاه اومانیسم بر ذات و درون انسان و مسائل نفسانی اشاره می شود، میتوان این دو موضوع را به یکدیگر تعمیم داد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ ( قسمت دوازدهم، قرن ۱۹ میلادی)

در قرن ۱۹ میلادی پستالوزی، هربارت و فروبل به مطالعات بسیاری در باب فلسفه آموزش و پرورش پرداختند و روش‌های نوین تربیت کودکان آغاز شد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (قسمت یازدهم، سده‌ی ۱۹ میلادی)

در سده‌ی ۱۹ میلادی تحولات سیاسی تأثیر بسیاری بر مسائل اجتماعی و فرهنگی داشت. کشور‌های لاتیندارای نظام آموزشی کارآمد‌تری شدند.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ( بخش دهم قرن ۱۹ میلادی)

ادبیات سده‌ی نوزدهم با رمانتیسم آغاز شد. رمانتیسم که جنبشی علیه عقل‌گرایی حاکم بر سده‌ی ۱۸ بود توانست در سراسر اروپا پخش گردد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش نهم، دوره رنسانس اروپا)

سده‌ی ۱۴میلادی آغاز‌گر جنبشی فرهنگی (رنسانس) در اروپا بود که دوران انقلاب علمی، اصلاحات مذهبی و پیشرفت‌های هنری را به دنبال داشت.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ بخش هشتم قرن پنجم تا قرن ۱۵ میلادی (قرون وسطی)

بازدیدها: ۲۵۲در اوایل قرن پنجم میلادی، هم‌زمان با سقوط امپراتوری روم غربی توسط بربرها، شاهد آغاز یک دوره تاریخی به

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش هفتم، مسیحیت)

بازدیدها: ۳۴۶در بررسی آموزش و پرورش مسیحی، متوجه چهار دوره تاریخی متمایز می‌شویم؛ دوره اول از ظهور حضرت مسیح آغاز

بیشتر بخوانید