ایدئولوژی لیبرالیسم – قسمت دوم

بازدیدها: ۴۲۱در مقاله پیشین به توضیح عناصر و مولفه های شاخص در ایدئولوژی لیبرالیسم همچون آزادی، برابری و عقلگرایی پرداخته

بیشتر بخوانید

ایدئولوژی لیبرالیسم قسمت اول

بازدیدها: ۱۳۸۲تمامی ایدئولوژی‌ها شاخه‌های منشعب شده از جهان‌بینی هستند که به طور‌کلی راهنمای حرکت به سمت هدف و راه‌ها و

بیشتر بخوانید

تأثیر نظام‌های سیاسی بر ابعاد مختلف جامعه ـ قسمت اول

تأثیر نظام‌های سیاسی بر ابعاد مختلف جامعه ـ قسمت اول

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش دوازدهم (تفکر سیاسی اگوست کنت)

کنت اقشار جامعه را به دو گروه فرادست یا پاتریسین Patrician (طبقه ممتاز) و فرو دست یا پرولتاریا Proletariat (طبقه کارگر) تقسیم می کند.

بیشتر بخوانید

 نظام سرمایه‌داری Capitalism

سرمایه‌داری ساختاری اقتصادی است که مالکیت خصوصی و سودآوری در آن اصالت به شمار می‌آید. نظام سرمایه‌داری به طور کلی نظامی برگرفته و برون یافته از نظام فکری لیبرالیسم Liberalism است.

بیشتر بخوانید

جهان‌بینی (worldview)

به‌طور کلی انواع جهان‌بینی از نظر محتوا به دو گروه جهان‌بینی مادی Material worldview و جهان‌بینی الهی Divine worldview تقسیم می‌شوند

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی ـ قسمت یازدهم (تفکر سیاسی ادموند برک)

. در نظام فکری ادموند برک، جهان هستی به واسطه قوانین خلقت از یک نظم همیشگی برخوردار است که این قانون باید بر جامعه مدنی حکومت کند.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش دهم (تفکر سیاسی جان لاک)

از نظر لاک، مساله حائز اهمیت در انتخاب مدل حکمرانی، نوع حکومت نیست بلکه توافق همگانی است که بر اساس خواست و رضایت مردم صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش نهم ( تفکر سیاسی شارل دو مونتسکیو)

عشق به وطن، برابری خواهی و آزادی از ارزش‌های مطرح در نظریه سیاسی مونتسکیو به شمار می‌آیند که تحقق آن در حکومت دموکراسی انجام می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش هشتم (تفکر سیاسی بیکن و هابز)

مهم‌ترین مسأله در فلسفه سیاسی بیکن، خودکفایی اقتصادی است. و به طور کلی فلسفه سیاسی هابز در ایجاد صلح و امنیت برای افراد جامعه خلاصه می‌شود.

بیشتر بخوانید