فقر فرهنگی در جامعه‌ی زنان

در ایجاد فقر فرهنگی زنان در جامعه کنونی، عواملی مانند ارزش‌گذاری‌های نادرست، فرهنگ‌سازی نامناسب، کمبود امکانات و عدم آگاهی مؤثر هستند.

بیشتر بخوانید