نظریه‌های جامعه‌شناسی (قسمت دوم، اندیشمند مسلمان ابونصر محمد فارابی)

بونصر محمد فارابی (سال ۸۴۰ میلادی)

فارابی جامعه را از جهت کمّی و کیفی به دو دسته فاضله و جاهله (غیر‌فاضله) تقسیم کرده است. او این دو جامعه را به‌صورت کاملاً مطلق خوب و بد می‌داند.

بیشتر بخوانید

نظریه‌های جامعه‌شناسی (بخش اول)

زندگی اجتماعی پر از پیچیدگی‌هایی چون ضابطه، قاعده، آیین، معیار، رابطه و غیره است که حل و فصل و تشریح

بیشتر بخوانید

نگاهی اجمالی به رویکردهای شاخص در جامعه‌شناسی

زمانی جامعه‌شناسی علمی کاربردی محسوب می‌شود که بتواند در راستای حل معضلات جامعه و ارائه نظریه‌ها مثمرثمر باشد. در زبان

بیشتر بخوانید

رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی

مسأله هویت (هویت فردی، خانوادگی، ملی و مذهبی) یک مسأله فلسفی یا حاصل تفکر و تخیل افراد نیست. نیاز به

بیشتر بخوانید

بررسی رابطه مفهوم توسعه و کیفیت زندگی جوامع

در این مقاله با دو مفهموم کیفیت زندگی و توسعه روبرو هستیم، دو عبارتی که تعابیر گوناگونی از دیرباز تا

بیشتر بخوانید