ایدئولوژی لیبرالیسم – قسمت دوم

بازدیدها: ۳۵۲در مقاله پیشین به توضیح عناصر و مولفه های شاخص در ایدئولوژی لیبرالیسم همچون آزادی، برابری و عقلگرایی پرداخته

بیشتر بخوانید

ایدئولوژی لیبرالیسم قسمت اول

بازدیدها: ۱۲۹۲تمامی ایدئولوژی‌ها شاخه‌های منشعب شده از جهان‌بینی هستند که به طور‌کلی راهنمای حرکت به سمت هدف و راه‌ها و

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش دوازدهم (تفکر سیاسی اگوست کنت)

کنت اقشار جامعه را به دو گروه فرادست یا پاتریسین Patrician (طبقه ممتاز) و فرو دست یا پرولتاریا Proletariat (طبقه کارگر) تقسیم می کند.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی ـ قسمت یازدهم (تفکر سیاسی ادموند برک)

. در نظام فکری ادموند برک، جهان هستی به واسطه قوانین خلقت از یک نظم همیشگی برخوردار است که این قانون باید بر جامعه مدنی حکومت کند.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش دهم (تفکر سیاسی جان لاک)

از نظر لاک، مساله حائز اهمیت در انتخاب مدل حکمرانی، نوع حکومت نیست بلکه توافق همگانی است که بر اساس خواست و رضایت مردم صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش نهم ( تفکر سیاسی شارل دو مونتسکیو)

عشق به وطن، برابری خواهی و آزادی از ارزش‌های مطرح در نظریه سیاسی مونتسکیو به شمار می‌آیند که تحقق آن در حکومت دموکراسی انجام می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش هشتم (تفکر سیاسی بیکن و هابز)

مهم‌ترین مسأله در فلسفه سیاسی بیکن، خودکفایی اقتصادی است. و به طور کلی فلسفه سیاسی هابز در ایجاد صلح و امنیت برای افراد جامعه خلاصه می‌شود.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش هفتم (عقل‌گرایان _ تجربه‌گرایان)

نظریات فلسفی در طول تاریخ متأثر از دو دیدگاه اصلی هستند که تحت عنوان دیدگاه عقل‌گرایان یا خردگرایان و تجربه‌گرایان شناخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش ششم (تفکر سیاسی نیکولو ماکیاولی)

ماکیاولی حکومت‌ها را به دو نوع جمهوری و پادشاهی از نوع موروثی تقسیم می‌کند و حکومت جمهوری را نیز بهترین حکومت معرفی می‌کند.

بیشتر بخوانید