برنامه تکمیلی نظام آموزش رسمی کشور

نظام آموزش رسمی در هر کشوری به جهت گستره تحت پوشش معمولا حداقل آموزش ها را مورد توجه قرارداده  و در این بین طیف وسیعی از مخاطبان نمی توانند بدرستی از ظرفیت های ذهنی خود استفاده کنند. در این شرایط معمولا برنامه های تکمیلی برای جبران کمبود های اجتناب ناپذیر موجود ارائه می شود تا […]

Read More برنامه تکمیلی نظام آموزش رسمی کشور