رابرت اومان (Robert Aumann)

اومان اولین کسی است که مفهوم تعادل همبسته را در نظریه‌ی بازی ارائه کرد و اندیشه‌های وی در رابطه با نقش نظریه‌بازی‌ها در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی به‌گونه‌ای شگفت انگیز در تحقیقات او آشکار است.

بیشتر بخوانید