گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی

بازدیدها: ۵۲کتاب، محصول تجربه‌های بشری و خلاقیت‌های ذهنی و آموخته‌های درازمدت انسان است. سهم کتاب در انتقال دانش‌ها گاهی به‌مراتب بیشتر

بیشتر بخوانید