سیر تحول حکمرانی ـ قسمت یازدهم (تفکر سیاسی ادموند برک)

. در نظام فکری ادموند برک، جهان هستی به واسطه قوانین خلقت از یک نظم همیشگی برخوردار است که این قانون باید بر جامعه مدنی حکومت کند.

بیشتر بخوانید