آینده‌پژوهی چیست؟

آینده‌پژوهی علمی است که در دنیای پیچیده کنونی راه‌گشای بسیاری از سردرگمی‌هاست تا فرد، جامعه یا سازمان به سمت آینده روشن و دلخواه رهنمون شود.

بیشتر بخوانید