چشم انداز سیاست خارجی ایران در دکترین نگاه به شرق

در دنیای کنونی هر جامعه برای حفظ منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود نیازمند ارتباطات هدفمند با سایر جوامع و کشورهاست تا بتواند تداوم و بقای خود در جهان را حفظ کرده و در راه توسعه قدم بردارد. در همین راستا معمولا کشورها بر اساس منافع متقابل در جهت توسعه روابط دوجانبه یا چند جانبه تلاش می کنند

بیشتر بخوانید