سیر تحول حکمرانی _ بخش سوم (حکومت‌ جمع بر مردم)

مطلوب‌ترین شکل حکومت جمعی به سمت حکومت فردی و پادشاهی گرایش داشته و در نازل‌ترین سطح به سمت حکومت مردمی یا دموکراسی گرایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش دوم (حکومت فرد بر مردم)

حکومت‌های فرد بر مردم تحت عنوان حکومت‌های پادشاهی شناخته می‌شوند که به دو نوع پادشاهی مطلقه و پادشاهی مشروطه تقسیم می‌شود.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش اول (حکومت دموکراسی)

بازدیدها: ۱۱۹ . انواع حکومت: حکومت فرد بر مردم، حکومت جمع بر مردم، حکومت مردم بر مردم (دموکراسی) . آرمان

بیشتر بخوانید