اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)

بازدیدها: ۱۰۷اندیشکده صنعت و فناوری یک کانون تفکر و موسسه غیرانتفاعی است که ابتدا با عنوان «گروه مهندسان مشاور هوایی»

بیشتر بخوانید