مدیریت تغییر؛ معانی و مفاهیم مهم

مقاومت در برابر تغییر به‌اندازه ماهیت انسانی اساسی و بنیادی است و از این رو، مدیران تغییر باید رویکردی فراگیر اتخاذ کنند.

بیشتر بخوانید