بررسی نقش‌ها در تیم‌های کاری (بر اساس مدل بلبینBelbin، قسمت دوم)

در دنیای تیم های کاری نقوش مختلفی وجود دارد که در این مطلب به نقش های: موتور متحرک، اجراکارها، تمام کننده‌ها، گروهی کارها و متخصص‌ها، پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید