طرح توسعه فرهنگی

ما بر این باوریم که عمده مشکلات جامعه ایران اعم از اقتصادی ، اجتماعی و غیره ریشه در مسائل فرهنگی داشته و معتقدیم در صورت ارتقاء سطح فرهنگی جامعه به لطف پروردگار، عمده مشکلات برطرف خواهد شد

Read More طرح توسعه فرهنگی

ویژگی های توسعه فرهنگی

ویژگی هر پدیده ای در مقایسه با پدیده های مشابه بیشتر و بهتر نمایان می شود. توسعه فرهنکی را نیز در مقایسه انواع دیگر توسعه مورد بررسی قرار می دهیم.

Read More ویژگی های توسعه فرهنگی

مفهوم توسعه فرهنگی

منظور از توسعه فرهنگی شکل دهی به ارتباط های مختلف انسانی موجود در جامعه به منظور ایجاد بستر مناسب برای اقسام توسعه ای دیگر از جمله توسعه اقتصادی است

Read More مفهوم توسعه فرهنگی