جهان‌بینی (worldview)

به‌طور کلی انواع جهان‌بینی از نظر محتوا به دو گروه جهان‌بینی مادی Material worldview و جهان‌بینی الهی Divine worldview تقسیم می‌شوند

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش اول (حکومت دموکراسی)

بازدیدها: ۱۱۹ . انواع حکومت: حکومت فرد بر مردم، حکومت جمع بر مردم، حکومت مردم بر مردم (دموکراسی) . آرمان

بیشتر بخوانید