سیر تحول حکمرانی _ بخش چهارم (تفکر سیاسی افلاطون _ ارسطو)

افلاطون با طرح‌ریزی آرمانشهر خود که برگرفته از تفکرات فلسفی اوست، رویکرد نخبه سالاری را در بحث حکومت مطرح می‌کند.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش اول (حکومت دموکراسی)

بازدیدها: ۱۱۹ . انواع حکومت: حکومت فرد بر مردم، حکومت جمع بر مردم، حکومت مردم بر مردم (دموکراسی) . آرمان

بیشتر بخوانید