سیر تحول حکمرانی _ بخش سوم (حکومت‌ جمع بر مردم)

مطلوب‌ترین شکل حکومت جمعی به سمت حکومت فردی و پادشاهی گرایش داشته و در نازل‌ترین سطح به سمت حکومت مردمی یا دموکراسی گرایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید