مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

بازدیدها: ۴۵مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌ جمهوری مسئول انجام مطالعات و پژوهش‌ها و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای جامع مرتبط با استراتژی

بیشتر بخوانید