گرامیداشت روز کیفیت

بازدیدها: ۲۸کیفیت‌ (Quality) به‌ معنای‌ دستیابی‌ به ‌استانداردهای ‌از پیش ‌تعیین ‌شده‌ است. با توجه‌ به‌ این‌ تعریف‌ ابتدا استانداردهای‌

بیشتر بخوانید