درآمدی بر رویکردهای نظام آموزشی

بازدیدها: ۵۰سیاست‌گذاران در نظام آموزشی، مانند هر سیاست‌گذار در نظام دیگری، برای رسیدن به اهداف تعیین شده از ارزش‌های مد

بیشتر بخوانید