اگر علم در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت

بازدیدها: ۳۳۲۳سلمان فارسی یا «روزبه» از صحابه ایرانی مشهور حضرت محمد (ص) بود که ایشان او را از اهل بیت

بیشتر بخوانید