کرونا، مدیریت شهری و آینده شهر‌ها

اولین راهبرد برای مدیریت شهری جهت حل بحران، شناسایی هویت ویروس کرونا می‌باشد که گام اول برای تغییر در سیستم مدیریت آتی شهری است.

بیشتر بخوانید