اندیشکده محنّا (مطالعات حکمرانی نرم ایران)

بازدیدها: ۳۰۶اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران (محنّا) با مأموریت اصلاح سازوکارها و ساختارهای حکمرانی و اصلاح محیط کسب و کار

بیشتر بخوانید