موسسه گوتمکر

بازدیدها: ۳۲مؤسسه گوتمکر (گوتماکر /گاتمچر) (Guttmacher Institute) یک سازمان تحقیقات و سیاست با هدف پیشبرد حقوق و قوانین مربوط به جنسیت

بیشتر بخوانید