بررسی نقش‌ها در تیم‌های کاری (بر اساس مدل بلبینBelbin، قسمت دوم)

در دنیای تیم های کاری نقوش مختلفی وجود دارد که در این مطلب به نقش های: موتور متحرک، اجراکارها، تمام کننده‌ها، گروهی کارها و متخصص‌ها، پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید

بررسی نقش‌ها در تیم‌های کاری (بر اساس مدل بلبین Belbin، قسمت اول)

مدل بلبین جهت بهبود عملکرد افراد در یک تیم کاری ارائه شده است. در این مدل برای هر عضو بر اساس روحیه، شخصیت و استعداد، نقش مشخصی تعیین شده است.

بیشتر بخوانید