نظریه‌های جامعه‌شناسی (قسمت دوم، اندیشمند مسلمان ابونصر محمد فارابی)

بونصر محمد فارابی (سال ۸۴۰ میلادی)

فارابی جامعه را از جهت کمّی و کیفی به دو دسته فاضله و جاهله (غیر‌فاضله) تقسیم کرده است. او این دو جامعه را به‌صورت کاملاً مطلق خوب و بد می‌داند.

بیشتر بخوانید