مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

بازدیدها: ۱۵۳مرکز «توانمندسازی جامعه و حاکمیت» ایده‌ی تقویت همزمان ظرفیت‌های جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعه‌ی

بیشتر بخوانید