موسسه گوتمکر

بازدیدها: ۳۰مؤسسه گوتمکر (گوتماکر /گاتمچر) (Guttmacher Institute) یک سازمان تحقیقات و سیاست با هدف پیشبرد حقوق و قوانین مربوط به جنسیت

بیشتر بخوانید