روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی

بازدیدها: ۲۱نهم مهرماه در ایران، به عنوان روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی نامگذاری شده است. در سال ۲۰۰۰

بیشتر بخوانید