اضطراب امتحان و رفع آن

غلبه بر استرس امتحان

ضطراب نوعی حس درونی در افراد است که معمولا می توان آن را در مقابل آرامش در نظر گرفت. اضطراب به شکل ترس از پدیده یا موضوعی که نسبت به آن شناخت نداریم یا احتمال بروز حالت و نتیجه ای غیر دلخواه خودنمایی می کند.

Read More اضطراب امتحان و رفع آن