سیر تحول حکمرانی _ بخش ششم (تفکر سیاسی نیکولو ماکیاولی)

ماکیاولی حکومت‌ها را به دو نوع جمهوری و پادشاهی از نوع موروثی تقسیم می‌کند و حکومت جمهوری را نیز بهترین حکومت معرفی می‌کند.

بیشتر بخوانید