بررسی نقش‌ها در تیم‌های کاری (بر اساس مدل بلبین Belbin، قسمت اول)

مدل بلبین جهت بهبود عملکرد افراد در یک تیم کاری ارائه شده است. در این مدل برای هر عضو بر اساس روحیه، شخصیت و استعداد، نقش مشخصی تعیین شده است.

بیشتر بخوانید