معرفت‌شناسی و آینده‌پژوهی

وندل بِل (Wendell Bell) یکی از آینده پژوهان نسل سوم است که سه پارادایم فکری در حوزه معرفت شناسی آینده پژوهی که عبارتند از: پوزیتیویسم (Positivism)، پست‌پوزیتیویسم (Post-positivism) و رئالیسم انتقادی (Critical realism) را مطرح می‌کند

بیشتر بخوانید