ویژگی های توسعه فرهنگی

ویژگی هر پدیده ای در مقایسه با پدیده های مشابه بیشتر و بهتر نمایان می شود. توسعه فرهنکی را نیز در مقایسه انواع دیگر توسعه مورد بررسی قرار می دهیم.

Read More ویژگی های توسعه فرهنگی