بررسی ساختارهای تورم‌زا (بخش چهارم)

بازدیدها: ۷۴در راستای معوقات شرکت‌های دولتی، مسئله دیگر فشارهایی است که از طرف دولت به بانک‌ها وارد می‌شود. این فشارها

بیشتر بخوانید